Jak powinno wyglądać porozumienie z przedstawicielami w firmie transportowej?

Pobierz wzór Porozumienia z przedstawicielami firmy transportowej.docx (lub porozumienie w wersji pdf z komentarzem).
Przede wszystkim treść porozumienia powinna być konsultowana i negocjowana z przedstawicielami wybranymi przez pracowników lub ze związkami zawodowymi Twojej firmy. Ustawa wspomina o przedstawicielach w liczbie mnogiej, a więc najlepiej wybrać conajmniej dwóch przedstawicieli załogi. W tekście porozumienia należy wskazać grupy pracowników lub nazwy stanowisk objętych obniżeniem wymiaru czasy pracy lub przestojem ekonomicznym. Nazwy stanowisk powinny być spójne z Klasyfikacją zawodów i specjalności.

W porozumieniu można również wprowadzić zmiany w innych kwestiach związanych z organizacją pracy m.in. poprzez wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy, zwiększenie wymiaru rocznego urlopu pomimo obniżenia wymiaru czasu pracy czy poprzez zmianę stawek diet i ryczałtów za noclegi.